INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

PREDSTAVITEV

V projektu bomo implementirali napredna znanja ekosistemskih rešitev, ki so v tujini že dokaj poznana pri nas pa se vse bolj omenjajo kot način prilagajanja podnebnim spremembam. Kompetenčna izbira partnerjev bo omogočila dober prenos znanja v prakso in zajema vsa področje trajnosten prihodnosti. Na področju celostnih rešitev na področju okolje, poljedelstva, zeliščarstva, zelenjadarstva in ekonomike ter horizontalne ter vertikalne mreženje..

Z ekosistemskimi pristopi, ki vključujejo varčno  rabo naravnih virov in prilagoditve na omejene pogoje je nujno treba  upoštevati nova znanja in izkušnje ter tudi tradicijo in inovacije s področja trajnostnih oblik kmetovanja in prilagoditev kmetovanja glede na geografsko lego in resurse posameznega območja, kmetije, pridelovalca…Kmetije potrebujejo  konkretne rešitve  kako izboljšati pridelavo zelišč na kmetiji, in pri tem zmanjšati vhodne stroške pridelave in kako pridelovati v sozvočju z naravnim danostmi, ki bodo omogočala izboljšanje ekonomike na kmetiji.

Projekt je zasnovan tako, da izdelajo  na osnovi analize potreb kmetij  strokovne rešitve strokovnjaki IHPS, IPVO in KGZS.  Tako bodo štiri kmetje (partnerji) dobili rešitve kako z uporabo novih metod za povečanje sonaravne pridelave in ekosistemskih rešitev prilagoditi pridelavo zelišč na kmetiji podnebnim spremembam. Glavni problem je pomanjkanje padavin in vode zlasti v Prekmurju in pojavljanje hudih suš, ki prekinejo vegetacijsko  fazo, za kar je potrebno dodatno zalivanje. Ker pa zelišča ne prenašajo dobro dodatnega zalivanja, je bolj smiselno uporabiti ekosistemske pristope za zadrževanje vlage v tleh ter za bogatenje zemlje s hranili po naravni poti. Z uvajanjem novih tehnologij in pridelave določenih zelišč bodo kmetje na svojih kmetijah izboljšali lastnosti tal in s tem tudi zmanjšali potrebe po vodi oz. namakanju. Uvajanje novih vrst zelišč na kmetijah in njihova pridelava predstavlja velik tržni potencial v Sloveniji ter povečanje samooskrbe ne samo za gospodinjsko samooskrbo ampak tudi za javne zavode, šole, bolnišnice  s kvalitetnimi čaji.

Tako bodo kmetije izboljšale svojo ekonomiko. Vse tržne viške bodo lahko prodali na Kmetijo Buzeti, kar pomeni tudi razvoj novih zaposlitvenih potencialov.

PARTNERJI V PROJEKTU

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije-vodilni partner
 • Inštitut za varstvo okolja
 • KGZS-Kmetijski zavod Murska Sobota
 • Biotehniška šola Rakičan
 • Kmetija Tatjane Buzeti
 • Kmetija Kovač Vida
 • Kmetija Mateja Reš
 • Čebelarstvo Kamenšek Uroš

CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je, da na štirih izbranih kmetijah z organiziranim in s strokovnim vodenjem:

 1. Preučimo mnogonamenskost zelišč –  kot soposevke, za gnojila, škropiva, izboljšanje kondicije rastlin)  s pripravo pogojev  za čim bolj sonaravno pridelovanje v času podnebnih sprememb za kar so zelišča zelo primerna, ker jih lahko uporabljamo za različne namene.
 2. Povečana oskrba z domačimi čaji. Na slovenskem trgu samooskrba s čaji  praktično nična (večina surovine se uvaža). Zato bomo v projektu našli del rešitve za povečanje oskrbe s čaji na trgu. S tem je povezana tudi izboljšana ekonomika na kmetiji, saj lahko kmetje izdelajo nove produkte in jih tržijo.
 3. Novost – ekosistemske rešitve iz teorije v prakso. Dodana vrednost je v ekosistemskem pristopu za zagotovitev samoregeneracijskih možnosti zemlje, da vodo zadrži, da se hranila vključujejo v tla ter da so rastline priskrbljene z anorganskimi in organskimi hranili po naravni poti, kar je v sušnih pogojih panonske Slovenije zelo pomembne, Z ERM (Environmental Resources Management) ali okoljskim upravljanjem naravnih virov bomo analizirali izhodiščna stanja posameznih kmetij ter temu prilagodili ekosistemske metode pridelave zelišč, saj na možnosti pridelave vplivajo morfološke lastnosti območja, oblikovanost terena, s čimer je povezano odtekaje vode ter zadrževanje in moč sončnega obsevanja. Vse te pogoje lahko prilagodimo z zastirkami, sončnimi pastmi, vegetacijskimi pasovi in humusnimi pokrovi. Sonaravni način kmetovanja namreč zahteva tesno povezavo z naravo in upoštevanje njenih zakonitosti, kar pa pomeni dobro poznavanje procesov v okolju, da jim lahko sledimo in jih posnemamo.
 4. Ugotovili bomo katera zelišča so najbolj primerna za pridelovanje na območjih z manj padavinami in v času podnebnih sprememb.
 5. Učinkovito posredovanje znanj preko predstavitev na predavanjih in delavnicah ter promocijsko delovanje na sejmih, razstavah, ogledih dobrih praks, kjer se bodo prenašala znanja in se bodo posredovale dobre izkušenj iz projekta.
 6. Ekosistemski pristop pridelave bodo kmetije izkustveno spoznale na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, ki ga vodi IPVO, kjer poteka pridelava izključno po sonaravnih načelih: biodinamika, agroekologija, permakultura in ekoremediacija, ta znanja bodo dobili v praktični obliki na terenu.
 7. Dobre prakse bo možno implementirati na ostale kmetije, kajti del projekta je izdelava načrta pridelave, ki bo nastala na podlagi dosedanjih izkušenj, ki jih že imamo s sonaravno pridelavo poljščin ter vključujejo specifike lokacije, kjer bodo rastline rastle.
 8. Na kmetijah bodo razvili nove proizvode.
 9. Ekonomski izračuni, ki bodo osnova za konkurenčnost kmetije bodo zajemali pridelavo, predelavo, storitvene dejavnosti (izobraževanje) ter prodajo (na domu, preko interneta in drugo).
 10. Implementacija znanja bo potekala tudi preko vključenih mentorskih kmetij, ki bodo lahko ponujal znanja drugim kmetovalcem.

V projektu so najbolj izpostavljene novosti ekosistemskih rešitev, ki presega do sedaj povečini izvedenih projektov klasične pridelave in jo nadgrajuje z ekosistemskimi rešitvami, ki omogočajo boljšo prilagoditev na podnebne spremembe, ki  je na eni strani ohranjanje okolja ob istočasni pridelavi zelišč in preventivna zaščita pred neugodnimi naravnimi razmerami. Zaradi hitrega izumiranja biodiverzitete je nujno kmetovanje na sonaraven način, ki je prilagojen podnebnim spremembam z novimi, že omenjenimi tehnikami. S tem naj bi bil pozitiven ekonomski učinek na kmetijah, saj Slovenija ne pridela dovolj zelišč in so pomemben steber krepitve samooskrbe, tudi iz zdravstvenega in socialnega vidika.

NAČRTOVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Uvedba  ekosistemskega kmetovanja na območjih z omejenimi naravnimi viri.
 2. Razvoj in uporaba znanj v podporo okoljski in trajnostno naravnani politiki za trajno prilagoditev podnebnim spremembam za novo programsko obdobje.
 3. Vpeljava in spremljanje ekosistemskih tehnik kot pomoč kmetijam za varno pridelavo zelišč ter možnost razširitve dejavnosti.
 4. Podpora kmetijskim svetovalcem s preizkušenimi znanji za širitev tovrstnega svetovanja in izobraževanja v praksi.
 5. Podpora biodiverziteti, čebalam in življenju v tleh za stabilnost ekosistemov.
 6. Povečanje samooskrbe na nivoju lokalne skupnosti in v širšem slovenskem prostoru.
 7. Pravilna izbira  različnih vrst zelišč glede na namembnost  in naravne danosti,

Koristi od projekta bodo imeli:

 • MKGP –kot primer dobre prakse uporabe ekosistemskih rešitve, ki jih bo mogoče vnesti kot nov parameter in rešitev pri pripravi izvedbenih strateških rešitve nove kmetijske politike v  novem programskem obdobju (ekologizacija kmetijstva ob hkratni pridelavi in prilagoditvah na naravne razmere);
 • sodelujoči partnerji in kmetje z izboljšanjem ekonomike zaradi prilagojenih pristopov pridelave;
 • širša javnost, mladi kmetje, vrtičkarji in drugi pridelovalci hrane bodo dobili informacije in znanje o prilagoditvah podnebnim spremembam in možnosti pridelave na omejenih razmerah;
 • IHPS, IPVO in Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota kot referenca za podporo trajnostnega oz. ekosistemskega kmetijstva v Sloveniji in širše.
Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. View more
Cookies settings
Sprejmi
Zavrni
Pravno obvestilo in zasebnost
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Splošne informacije o varovanju osebnih podatkov na spletni strani www.vrtokusov.si

Varovanje zasebnosti naših uporabnikov je za nas zelo pomembno, zato želimo, da razumete, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite. Z osebnimi podatki uporabnikov spletne strani www.vrtokusov.si upravlja podjetje: Nosilka kmetijske dejavnosti: Mateja Reš Naslov: Zgornje Gorje 37a 4247 Zg. Gorje Telefon: 031778096 E-pošta: vrtokusov@gmail.com Zavezujemo se, da bomo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranil in varoval v skladu z veljavno Evropsko direktivo GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izključno za lastne potrebe, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, kuponov za popuste) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk. Uporabnik se strinja, da lahko uporabljamo njegove osebne podatke za potrebe komuniciranja, naročanja in informiranja o blagovni znamki. Da lahko opravi nakup preko spletne trgovine, mora uporabnik posredovati osebne podatke, katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. Osebni podatki o nakupu bodo uporabljeni za namen identifikacije kupca in dobavo kupljenega blaga ali storitve. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

Komunikacija z uporabniki preko spletne strani

Z obiskovalci spletne strani bomo stopili v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo brezpogojno spoštovali.
Registriran uporabnik soglaša, da ga po elektronski pošti obveščamo o opravljenem nakupu in o ponudbi naših izdelkov/storitev. Elektronska sporočila bodo občasna in bodo vsebovala naslednje sestavine:
 • jasno in nedvoumno bodo označena kot sporočila aktualne ponudbe,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • jasno bo določena vsebina sporočila,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bomo brezpogojno spoštovali.

Čas hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice glede varstva osebnih podatkov

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Poleg tega vam omogočamo uresničevanje pravice do popravka (na primer, če zasledite, da vaši osebni podatki niso točni), pravice do izbrisa osebnih podatkov (na primer, če ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo) in pravice do prenosljivosti (na primer, kadar želite prenesti svoje osebne podatke k drugemu upravljavcu). Če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših zakonitih interesov, ali če ne želite, da se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, imate pravico do ugovora proti obdelavi vaših osebnih podatkov. V kolikor želite prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov, nam pošljite pisno zahtevo, ki omogoča vašo identifikacijo. Pisno zahtevo pošljite po elektronski pošti, ki je navedena pod kontakti podjetja. Kadarkoli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Preklic ali omejitev privolitve za uporabo osebnih podatkov

Vaša privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas o tem obvestite. Po preklicu vaše privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov, bomo obdelovali le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bomo morali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe ali za dokončanje odprtih poslov iz poslovnega razmerja.

Iz katerih virov pridobivamo osebne podatke?

Osebne podatke večinoma pridobivamo neposredno od vas preko naše spletne strani/trgovine. Nekatere druge podatke pa lahko dobivamo tudi od naših partnerjev, npr. bank, pošte Slovenije ali drugih transportnih družb (DHL, GLS, TNT,..). Večinoma obdelujemo osebne podatke, ki nam jih zagotovite neposredno v okviru naročanja izdelkov in storitev. Osebne podatke neposredno od vas pridobivamo tudi s spremljanjem vaših spletnih navad med brskanjem po naši spletni trgovini ali ob branju naših elektronskih sporočil. Če pri nas opravite nakup, lahko v zvezi s kupoprodajo prejmemo dodatne podatke o vaših naročilih s strani bank  in transportnih partnerjev. Ti podatki so: npr. podatke o številki vašega računa, uspešno izvedenih plačilih ali dostavi in prevzemu blaga.

Kakšne osebne podatke obdelujemo?

Če uporabljate naše storitve, zbiramo različne vrste vaših podatkov, kot so vaše uporabniško ime in geslo, vaši kontaktni podatki in druge nastavitve. Sledimo temu, kakšne artikle si ogledujete v naši spletni trgovini, preko katere naprave ter katere izmed naših ponudb, posredovanih preko e-pošte, so vas zanimale. Na podlagi tega izdelujemo dodatne podatke, da bi vam lahko posredovali ponudbe po vaši želji ter da bi lahko v prihodnje našo spletno trgovino in storitve še izboljšali. Če pri nas opravite nakup oziroma si ustvarite račun, obdelujemo tudi ime in priimek, vaša naročila in podatke, ki si jih nastavite na svojem računu. Obdelujemo naslednje osebne podatke:
 1. identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo. V primeru, da ste pravna oseba, pridobimo še vašo ID za DDV.
 2. kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami: e-naslov, telefonska številka, naslov za dostavo in račun ter podatke o vaših profilih na družbenih omrežjih;
 3. podatke o vaših naročilih, ki obsegajo podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;
 4. podatki o vaših spletnih navadah, zajeti so statični podatki o brskanju po naši spletni strani, in sicer: podatki o artiklih in storitvah, ki jih iščete, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po naši spletni strani in podatke o napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega ter podatke, pridobljene iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav;
 5. podatke o vašem vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo: čas ogleda sporočila, čas odzivnosti na sporočilo, podatke o napravah s katerih dostopate do spleta, kot so IP naslov in z njim povezana lokacija, ID naprave, njeni tehnični parametri, kot je operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in različica le-tega;
 6. izpeljane podatke, med katere sodijo osebni podatki, pridobljeni iz vaših nastavitev, podatki o artiklih, ki jih pri nas kupite, podatki o vaših spletnih navadah in vedenju v povezavi z branjem sporočil, ki vam jih pošiljamo; gre predvsem za podatke o spolu, starosti, finančnih razmerah, potrošniških navadah in odnosu do različnih artiklov in storitev;

Veljavnost splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov

Pridružujemo si pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij s področja varstva osebnih podatkov. V skladu z uvedbo GDPR. te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od  25. marec 2019.
Save settings
Cookies settings